Programe/Proiecte

Proiectul Erasmus+
“Changing Schools, Changing Lives”

Proiectul are ca scop principal prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi a eşecului şcolar la elevi aflaţi în situaţii dezavantajate, prin implementarea de metodologii incluzive şi a altor strategii, precum şi prin colaborarea şcoală-familie. 

Obiective:

 • Reflectare la nivel european asupra:
 • barierelor, nevoilor și problemelor cadrelor didactice, care folosesc metodologii incluzive ca modalități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii și a eșecului școlar;
 • implicării familiilor ca o modalitate de creștere a calității proceselor educaționale, în special acele familii aflate într-o situație dezavantajată;
 • situației elevilor aflați într-o situație dezavantajoasă , ajutându-i să găsească soluții noi și specifice care să-i ajute să atinga obiectivele educaționale;
 • sistemelor noastre de învățământ, legile și practicile zilnice, despre implementarea metodologiilor incluzive ca o modalitate de a preveni părăsirea timpurie a școlii;
 • îmbunătățirea cunoștințelor despre metodologiile incluzive (ca modalitate de prevenire a părăsirii timpurii școlare și a eșecului școlar) și de a implementa unele dintre ele în mai multe școli;
 • reflectarea asupra noilor strategii de îmbunătățire a implicării familiilor în școlarizarea copiilor lor, ajutându-i pe aceștia și profesorii să colaboreze pentru a preveni precoce abandonul şcolar.

Implementarea strategiilor de prevenire a părăsirii timpurii a școlii și a eșecului școlar

Proiect educaţional „La cinema, devin cineva” (ediţia a VI-a)

Proiect de dezvoltare socio-emoţională la elevi de gimnaziu şi liceu

Obiective:

 • Prevenirea discriminării, dezvoltarea toleranţei şi acceptarea diversităţii (culturală, cognitivă, socio-economică etc.)
 • Prevenirea şi combaterea violenţei şi a comportamentelor de risc în rândul elevilor
 • Dezvoltarea personală armonioasă, dezvoltarea inteligenţei emoţionale
 • Autocunoaşterea şi dezvoltarea competenţelor sociale ale elevilor

Beneficiari: elevi de clasele IX-XI

Calendar activităţi:

 • Workshop cu consilierii şcolari şi cadrele didactice implicate, selectarea filmelor cu conţinut educaţional – decembrie 2019
 • Proiecţii de filme, dezbateri în plen (la Cinema Victoria): februarie-mai 2020
 • Activităţi la clasă, pornind de la filmele vizionate: februarie-mai 2020

Încheierea programului, concluzii: mai 2020

Proiect educaţional regional „Exploratori în lumea emoţiilor” (CAEN 2020)

Program de dezvoltare socio-emoţională la preşcolari
Obiective:
Prevenția apariției problemelor emoționale și de relaționare socială respectiv optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale la preșcolari precum și împărtășirea, în rândul cadrelor didactice a exemplelor de bună practică în ceea ce privește intervenția educațională în acest domeniu.

Beneficiari: preşcolari de grupa mijlocie şi mare, părinţi, cadre didactice

Calendar activităţi:

 • Workshop – Informarea consilierilor şcolari din fiecare judeţ- decembrie 2019
 • Anunţarea şi promovarea proiectului în fiecare judeţ: ianuarie 2020
 • Înscrierea în proiect a participanţilor: ianuarie-februarie 2020
 • Desfăşurarea activităţilor cu preşcolarii: februarie- martie 2020
 • Desfăşurarea concursului la nivel de grădiniţă: aprilie 2020
 • Desfăşurarea concursului la nivel judeţean: mai 2020
 • Desfăşurarea concursului la nivel regional: mai 2020
 • Simpozionul Regional pentru cadre didactice- mai 2020

Diseminarea rezultatelor proiectului: mai-iunie 2020

Programul „Pregătirea pentru şcoală”

Program de prevenţie a inadaptării şcolare
(derulat începând cu anul 2011)
Obiective:     

 • Informarea părinţilor şi a cadrelor didactice referitor la riscul apariţiei problemelor de adaptare la trecerea de la grădiniţă la mediul şcolar; Oferirea de sugestii, informaţii, materiale suport;
 • Prevenirea apariţiei problemelor de adaptare şcolară prin dezvoltarea dimensiunilor maturităţii şcolare.

Beneficiari: preşcolari din grupa mare, părinţi, cadre didactice
Calendar activităţi:

 • Analiza de nevoi: decembrie 2019
 • Realizarea materialelor suport: ianuarie 2020
 • Prezentarea materialelor în cadrul activităţilor metodice a profesorilor consilieri şcolari: februarie 2020
 • Prezentarea programului în cadrul activităţilor metodice din grădiniţe: februarie-martie 2020
 • Derularea activităţilor cu grupele de preşcolari: martie-mai 2020
 • Prezentarea programului în cadrul lectoratelor cu părinţii: martie-mai 2020

Evaluarea programului: iunie 2020

Programul „Trec la gimnaziu”

Program de prevenţie a inadaptării şcolare (derulat începând cu anul 2009)
Obiective:

 • Informarea în privinţa riscului de inadaptare şcolară la trecerea între ciclul primar şi cel gimnazial, oferirea de materiale suport (părinţi şi cadre didactice);
 • Autocunoaşterea şi acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celorlalţi;
 • Dezvoltarea abilităţilor de adaptare, creşterea autoeficacităţii;
 • Managementul timpului acordat învăţării precum şi al timpului liber.

Beneficiari: elevi de clasa a IV-a, părinţi, cadre didactice
Calendar activităţi:

 • Revizuirea/ modificarea materialelor suport: ianuarie 2020
 • Prezentarea materialelor în cadrul activităţilor metodice (cu consilieri şi cadre didactice): februarie 2020
 • Derularea activităţilor la clasă: martie-mai 2020
 • Derularea lectoratelor cu părinţii: martie-mai 2020

Evaluarea programului: iunie 2020

Programul „Paşi în carieră”

Program de orientare şcolară şi profesională
(derulat începând cu anul 2005)
Obiective:

 • Autocunoaşterea şi descoperirea de către elevi a propriilor aspiraţii, interese şi a potenţialului de care dispun pentru îndeplinirea acestora;
 • Oferirea de informaţii privind structura învăţământului liceal şi profesional, pe profiluri şi specializări;
 • Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anumite unităţi şcolare, forme de învăţământ, profiluri, specializări;
 • Identificarea factorilor care au contribuit la conturarea opţiunilor şcolare ale elevilor.

Beneficiari: elevi de clasa a VIII-a, părinţi Calendar activităţi:

 • Revizuirea/ modificarea materialelor suport, prezentările şcolilor din judeţ: septembrie-octombrie 2019
 • Prezentarea materialelor în cadrul activităţilor metodice (cu consilieri şi cadre didactice): octombrie 2019
 • Derularea activităţilor la clasă: octombrie-noiembrie 2019
 • Derularea lectoratelor cu părinţii: octombrie-noiembrie 2019

Evaluarea programului: decembrie 2019

Programul „O carieră de succes”

Program de orientare şcolară şi profesională
(derulat începând cu anul 2005)
Obiective:

 • Autocunoaşterea şi evaluarea caracteristicilor personale relevante pentru alegerea carierei
 • Explorarea surselor de informare cu privire la alternativele educaţionale şi profesionale;
 • Dezvoltarea capacităţii de stabilire a obiectivelor proprii de carieră; dezvoltarea abilităţii de stabilire a unor planuri de carieră;
 • Exersarea unor tehnici eficiente de promovare personală.

Beneficiari: elevi de clasa a XII-a

Calendar activităţi:

 • Revizuirea/ modificarea materialelor suport: octombrie 2019
 • Prezentarea materialelor în cadrul activităţilor metodice (cu consilieri şi cadre didactice): noiembrie 2019
 • Derularea activităţilor la clasă: noiembrie 2019-februarie 2020

Evaluarea programului: februarie 2020

Programul „Promovarea învăţământului profesional şi dual”

Program de orientare şcolară şi profesională
Obiective:

  • Program de consiliere OŞP cu rol de promovare a învăţământului profesional în mediul rural (ISJ Cluj)

Beneficiari: elevi de clasa a VIII-a, părinţii acestora
Calendar activităţi:

 • Revizuirea/ modificarea materialelor suport: martie 2020
 • Prezentarea materialelor în cadrul activităţilor metodice: martie 2020
 • Derularea activităţilor la clasă: aprilie-mai 2020
 • Derularea lectoratelor cu părinţii: aprilie-mai 2020

Evaluarea programului: mai 2020

Programul „Şcoala părinţilor”

Program de educaţie parentală
Obiective:

 • Informarea părinților referitor la riscul apariției problemelor de adptare la trecerea de la un nivel de școlaritate la altul;
 • Investigarea nevoilor de educație și a intereselor părinților;
 • Dezvoltarea comportamentului educațional pozitiv și eficient al părinților.

Beneficiari: părinţii ai preşcolarilor şi elevilor

Calendar activităţi:

 • Analiză de nevoi: octombrie 2019
 • Realizarea/ selectarea materialelor suport: noiembrie 2019
 • Implementarea activităţilor: noiembrie 2019-mai 2020

Evaluarea programului: iunie 2020

STUDII

 • Studiul privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a (anual, din anul 2001)
 • Monitorizarea absenteismului la elevii din învăţământul preuniversitar din judeţul Cluj
 • Monitorizarea cazurilor de abandon școlar la elevii din învăţământul preuniversitar din judeţul Cluj
 • Monitorizarea cazurilor cu risc de abandon școlar și eșec școlar la elevii din învăţământul preuniversitar din judeţul Cluj
 • Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de liceu, anual, începând cu anul şcolar 2015-2016
 • Monitorizarea absolvenţilor de gimnaziu, anual, începând cu anul şcolar 2015-2016
 • Studiu privind informațiile pe care le dețin elevii, cadrele didactice, părinții privind securitatea online și drepturile pe care le au privind propria imagine – în cadrul Proiectului Dreptul meu la imagine.