Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant – Secretar studii superioare (S) – normă întreagă, perioadă nedeterminată

În temeiul art.31 al.1 din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, precum și în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CLUJ organizează concurs  pentru ocuparea UNUI POST CONTRACTUAL VACANT – SECRETAR STUDII SUPERIOARE (S)  – cod COR 235909 – NORMĂ ÎNTREAGĂ – DURATĂ NEDETERMINATĂ

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de unităţile sanitare abilitate, cu mențiunea ”apt pentru postul secretar școală”;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibil(ă) cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS, CANDIDAŢII VOR PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducerii CJRAE Cluj;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, certificat de naștere, certificat de căsătorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul până la data de 01.01.2011 și extras din registrul general de evidență al salariaților sau, după caz, o adeverință din care să reiasă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, cu perioada lucrată după 01.01.2011;
 5. cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil(ă) cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae EUROPASS;
 8. scrisoare de intenție;
 9. recomandare/ recomandări de la (angajator, colaboratori etc.) dacă există;
 10. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezetate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor, care au depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

 • studii superioare cu diploma de licență de preferință în domeniul economic, resurse umane/ juridice;
 • vechime în muncă minim 3 ani;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă există);
 • cunoștințe avansate de operare calculator (Microsoft office, motoare de căutare, platforme educaționale, baze de date);
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • cunoștințe privind încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
 • cunoștințe privind managementul resurselor umane;
 • cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ (SIIIR, Edusal, Revisal);
 • noțiuni de comunicare în relații publice;
 • constituie avantaj experiența în domeniul resurselor umane;
 • constituie avantaj experiența într-o unitate de învățământ.

PRINCIPALELE CERINȚE ALE POSTULUI, STABILITE CONFORM PREVEDERILOR DIN FIȘA POSTULUI: FIȘA POSTULUI – SECRETAR

TIPUL PROBELOR DE CONCURS, DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACESTORA:

            – depunerea dosarelor se va face în perioada 24 octombrie – 4 noiembrie 2022 la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș nr. 24, de luni până joi, între orele 12.00 – 15.00 și vineri, între orele 11.00-13.00.

 1. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 4 noiembrie 2022, ora 16.30.
 2. Susținerea probei scrise: 16.11.2022, ora 8.30, la sediul CJRAE Cluj;            
 3. Susținerea probei practice: 16.11.2022, ora 12.00, la sediul CJRAE Cluj; 
 4. Susținerea probei de interviu: 16.11.2022 , ora 14.30, la sediul CJRAE Cluj. 

TEMATICA PENTRU CONCURS:

 1. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
 2. Încadrarea personalului din învățământul preuniversitar
 3. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu
 4. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a adeverințelor
 5. Salarizarea personalului din învățământul preuniversitar
 6. Arhivarea și circuitul documentelor
 7. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române
 8. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)
 9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL SIIIR

Notă: Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu se vor califica pentru proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Data și ora limită până la care se pot depune documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs: 4 noiembrie, ora 13.00
Compartiment: SECRETARIAT
Responsabil: LĂCĂTUȘ RENALDA ILEANA
Tel: 0364 – 880711

 BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare (republicată);
 • H.G. 905/ 2017 privind Registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea cadru 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. 250/ 1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;
 • OME nr. 4183/ 2022 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordinul 5555/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județeane/ municipiului București de resurse și de asistență educațională;
 • OMEC nr. 4050/ 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cerecetare din învățământul de stat;
 • Legea 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea 16/ 1996 (*republicată*) Legea Arhivelor Naţionale
 • H.G.286/2011 și H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;                                                                                             

DIRECTOR CJRAE CLUJ,
 Ana-Maria Moldovan