Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”

Baza legală

 • Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare
 • Planul Național Cadru de Siguranță Școlară
 • Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin anexa la OME nr. 6235/06.09.2023
 • Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției naționale de administrare a bunurilor indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Context

 • Programul de Guvernare 2023-2024, Pct. 10 – Ministerul Educației – Obiectivul de guvernare 2: Infrastructură școlară şi siguranţă – Planul Național de Combatere a Violenței Școlare
 • Politici publice – Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar;
 • art. 65 alin (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 – în 6 luni de la data intrării în vigoare, la inițiativa Ministerului Educației Guvernul României va aproba Planul național de combatere a violenței școlare (PNCVS), prin hotărâre de Guvern.

Bugetul programului și mecanismul de alocare a banilor

 • ISJ va primi în buget sumele alocate cf. Anexei 2 (județul Cluj – 42 000), ca suplimentare la buget, capitolul 65.01 „Învățământ”, titlul 57 „Asistență socială”, urmând ca acestea să fie distribuite unităților de învățământ selectate;
 • lista cu unitățile de învățământ care vor beneficia de finanțare va fi înaintată la ISJ/ISMB de către directorul CJRAE/CMBRAE, în urma evaluării proiectelor depuse.
 • bugetul maxim care poate fi alocat unei unități de învățământ este 4.000 lei.

Scopul programului

Prevenirea și reducerea violenței și a infracțiunilor în mediul școlar.

Obiectivele programului

 • Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere pentru toți beneficiarii implicați
 • Îmbunătățirea relațiilor/coeziunii dintre personalul școlii, familie și preșcolari/elevi, inclusiv a colaborării acestora în vederea susținerii victimelor să gestioneze momentul traumatic și a autorilor să-și îmbunătățească comportamentul;
 • Capacitarea preșcolarilor/elevilor să raporteze faptele de violență și a martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare a comportamentelor violente ale autorilor;
 • Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale preșcolarilor/ elevilor, inclusiv a capacității acestora de identificare, interpretare, exprimare și autocontrol/autoreglare a emoțiilor într-o manieră
  constructivă față de sine și față de ceilalți;
 • Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor de violență și a infracțiunilor.

Indicatorii de rezultat ai programului

 

Grupul țintă

Programul se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, părinților/familiilor preșcolarilor și elevilor.

Calendarul programului

 

Rolul unităților de învățământ selectate

 • Desemnează o persoană care să coordoneze proiectul și numește echipa de proiect
 • Proiectează și desfășoară activități adecvate obiectivelor programului și nevoilor preșcolarilor/elevilor
 • Utilizează fondurile primite într-o manieră eficientă și responsabilă;
 • Înaintează la ISJ un raport financiar referitor la utilizarea fondurilor primite; toate documentele justificative referitoare la utilizarea fondurilor primite vor fi păstrate la sediul unității de învățământ
 • Raportează la CJRAE/CMBRAE activitățile desfășurate în unitatea de învățământ și rezultatele acestora

Înscrierea și selecția unităților de învățământ

Programul este deschis tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică.
Participarea la proiect se face pe baza înscrierii și selecției de către CJRAE, CMBRAE.

Condiții de participare
 • Unitatea de învățământ să aibă personalitate juridică
 • Unitatea de învățământ demonstrează că există necesitatea inițierii și desfășurării unor activități de prevenire a violenței și infracțiunilor pentru preșcolari/elevi și familiile acestora
 • Unitatea de învățământ își propune să implice Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității în proiectarea și desfășurarea activităților
Criterii generale de selecție
 • Formularul de înscriere este completat în întregime, sunt descrise nevoile preșcolarilor/ elevilor, activitățile propuse, rezultatele așteptate, echipa implicată, parteneriatele și cheltuielile necesare
 • Activitățile propuse sunt adecvate pentru nevoile preșcolarilor/elevilor și se încadrează în obiectivele programului
 • Desfășurarea activităților propuse este planificată în perioada noiembrie 2023 – mai 2024
 • Bugetul solicitat este de maxim 4000 lei
 • Cheltuielile și bugetul estimat sunt corelate cu activitățile propuse
Criterii specifice de selecție
 • Particularizarea obiectivelor, respectând cerințele SMART;
 • Cuprinderea în grupul țintă de categorii diferite de beneficiari (copii/elevi, părinți);
 • Colaborarea cu ONG-uri și/ sau alte instituții publice;
 • Impactul proiectului în comunitatea școlară / locală;
 • Sustenabilitatea proiectului propus.

Activități

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, inițieze și desfășoare:

 • Adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar
 • Bazate pe implicarea activă a preșcolarilor/elevilor, pe cooperare și crearea unui spațiu sigur pentru fiecare
 • Implicarea părinților în activitățile școlii, alături de alți parteneri sau reprezentanți ai comunității locale
 • Parteneriate publice, cât și cele public-private, între unitățile de învățământ și ONG-uri sau/și reprezentanți ai mediului de afaceri
 • Organizate în cadru școlar sau extrașcolar, inclusiv în săptămâna „Școala Altfel”
Exemple de activități
 • Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii pentru elevi, cadre didactice
 • Biblioteca vie, inclusiv cu victime ale violenței/ persoane care au fost condamnate, apoi reintegrate și reabilitate social
 • Teatru forum
 • Cluburi de filme/ documentare tematice
 • Grupuri de sprijin pentru elevii implicați în situații de violență (elevii cu comportamente violente, elevii victime dar și elevii martori)
 • Vizite la tribunal, la muzeele închisorilor
 • Activități de învățare între egali (peer education)
 • Activități artistice și sportive
 • Concursuri tematice
 • Campanii de conștientizare și sensibilizare
 • Ateliere pentru susținerea familiilor în ceea ce privește exercitarea rolului lor educativ
 • Întâlniri ale elevilor și cadrelor didactice cu reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, Serviciului pentru siguranța școlară, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenței
 • Participarea cadrelor didactice la activități de formare privind managementul conflictelor și managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării, organizate în cadrul școlii, la CCD sau la parteneri
 • Sesiuni de informare/instruire referitoare la aplicarea Procedurii de management a cazurilor de violență adresate personalului unităților de învățământ și chiar elevilor.

Cheltuieli acceptate în cadrul programului

Cheltuielile acceptate in cadrul programului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie necesare pentru realizarea activităților planificate de unitatea de învățământ
 • să fie efectuate în perioada de implementare a programului
 • să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie dovedite prin documente originale emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau de alte documente contabile cu valoare probatorie
 • chivalentă facturilor astfel încât să fie identificabile și verificabile
 • să respecte prevederile legislației naționale, inclusiv în ceea ce privește regimul achizițiilor publice
 • să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii

ATENȚIE! În acest program nu sunt permise cheltuielile salariale.

Exemple de bunuri, echipamente și servicii care pot fi achiziționate
 • Cărți, reviste de specialitate, publicații
 • Rechizite, consumabile si papetărie;
 • Servicii de transport, diurnă/hrană, protocol;
 • Servicii închiriere a spațiilor/ altor facilități,
 • Servicii de print, copiere;
 • Licențe educaționale, abonamente la resurse/softuri educaționale, cărți în format digital, audiobookuri;
 • Materiale;
 • Bilete de intrare la muzee, teatre;
 • Premii – cărți, rechizite, echipament electronic de mici dimensiuni (memory stick, căști, boxe portabile etc.)
 • Echipamente sportive;
 • Recuzită artistică;
 • Cursuri/programe de formare a cadrelor didactice privind managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării;

Pe lângă aceste exemple, poate fi efectuată orice altă cheltuială, cu condiția ca aceasta să corespundă obiectivelor proiectului din unitatea de învățământ și să respecte prevederile legislative în domeniul achizițiilor publice.

Procedură selecție participanți

Context

A se revedea capitolul Context.

Prevederi de aplicare
 • Prezenta procedură se aplică în cadrul programului ,,ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”
 • Prezenta procedură reglementează procesul de selecție a unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj care doresc să participe în cadrul programului ,,ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”.
Înscrierea și selecția unităților de învățământ

A se revedea capitolul Înscrierea și selecția unităților de învățământ.

Calendarul selecției
 1. Depunerea proiectelor:
  Formularele de înscriere, înregistrate și avizate la nivelul unităților de învățământ, vor fi depuse la secretariatul CJRAE Cluj, str. Argeș nr. 24, etaj 3, sala 311, până cel târziu în data de 8 decembrie 2023, în
  programul: luni-joi între orele 12-15, vineri între orele 11-13.
 2. Selectarea unităților de învățământ în program și transmiterea listelor de către CJRAE către ISJ Cluj
  Selecția va fi realizată ținând cont de respectarea criteriilor generale și specifice.
  Rezultatele vor fi publicate pe site-ul CJRAE Cluj și pe site-ul ISJ Cluj în data de 15 decembrie 2023.
 3. Depunerea contestațiilor
  Eventualele contestații vor conține în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:
  • Criteriile care sunt considerate a fi punctate neconform
  • Justificarea ce stă la baza contestației, pentru fiecare criteriu în parte
  Contestațiile pot fi depuse la secretariatul CJRAE Cluj, în data de 18 decembrie, orele 12-15.
 4. Publicarea rezultatelor finale
  Rezultatele finale vor fi afișate în data de 21 decembrie 2023.
Anexe
 1. Formularul de înscriere
 2. Formular de raportare;
 3. Criterii de evaluare