Comisia de Orientare Școlară și Profesională

Comisia de orientare școlară și profesională

Orientarea şcolară şi profesională este ansamblul de norme, metode şi tehnici prin care se asigură educaţie şi formare profesională de calitate, în acord cu particularităţile fizice, fiziologice şi psihologice ale individului.
Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează valorificarea potenţialului aptitudinal, a intereselor, aspiraţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor particularităţi psihocomportamentale, precum şi consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.
Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES se realizează de către COSP, numită prin decizie a inspectorului şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.
COMPONENŢA COSP
a) directorul CJRAE, preşedinte al comisiei;
b) inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat;
c) un reprezentant din partea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
d) un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;
e) un reprezentant din partea fiecărei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică;
f) un asistent social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar al COSP.
COMPETENŢELE COSP:
a) emite certificatele de orientare/reorientare şcolară şi profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE;
b) colaborează cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/a municipiului Bucureşti, cu instituţiile de învăţământ, cu părinţii, cu asociaţiile persoanelor cu dizabilităţi, cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi societăţii civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanţă cu particularităţile lor individuale.

Documente utile

Cerere orientare școlară și profesională
Plan de servicii individualizat
Raport de monitorizare
Model certificat medical A5
Fișa psihopedagogică
Fișa medicală sintetică
Fișa de evaluare psihologică
Fișă de evaluare psiho-educațională (SEOSP)
Contract cu familia