Concurs desfășurat în unitate pentru ocuparea posturilor de Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Cluj, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Post/catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj / Şcoala Ginmazială Măguri Răcătău, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Beliş, Şcoala Gimnazială Râşca, Şcoala Gimnazială „Pelaghia Roşu” Mărişe l, Şcoala Gimnazială Mănăstireni Profesor în centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 31.08.2024
2 CJRAE Cluj / Şcoala Gimnazială Geaca, Şcoala Gimnazială Ţaga, Şcoala Ginmazială Buza, Şcoala Gimnazială Cătina, Şcoa la Gimnazială Suatu Profesor în centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 31.08.2024
3 CJRAE Cluj / Şcoala Gimnazială Poieni, Şcoala Gimnazială Negreni, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 31.08.2024
4 CJRAE Cluj / Liceul Teoretic „Kemeny Zsigmond” Gherla, Şcoala Gimnazială Sic Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Maghiară rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 31.08.2024
5 CJRAE Cluj / Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj- Napoca Profesor în centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Maghiară rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 29.01.2024

Concursul va avea loc în datele de 21 şi 22 septembrie 2023.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca (limba română) şi Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca (limba maghiară), în data de 21.09.2023, începând cu ora 9:00.

Proba scrisă se va susţine în data de 22.09.2023, începând cu ora 8:30, la sediul CJRAE, strada Argeş 24, etaj 3, sala 313.Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:15.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeş nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, între 18-20 septembrie 2023, între orele 12-15.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor (conform OMEN nr. 4959/02.09.2013):

  1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
  2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
  3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
  4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
  5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
  6. Cartea de identitate în copie și original;
  7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
  8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
  9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
  10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Director CJRAE Cluj, Președinte organizare concurs,
Moldovan Ana-Maria Vasilescu Ruxandra