Concurs organizat în unitate pentru ocuparea postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:
 

Nr.
crt.
Unitatea de învățământ Post/ catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj/ Grădinița ”Mica Sirenă” Cluj-Napoca Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 31.08.2024

 

Concursul va avea loc în datele de 7 și 8 martie 2024.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în data de 07.03.2024, începând cu ora 9,00.

Proba scrisă se va susţine în data de 08.03.2024, începând cu ora 9,00, la sediul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 313.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8,45.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, între datele de 04-06.03.2024 (orele 12-15).

Director CJRAE Cluj,
Moldovan Ana-Maria

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor
(conform OMEN nr. 4959/02.09.2013)

  1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
  2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
  3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
  4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
  5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
  6. Cartea de identitate în copie și original;
  7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
  8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
  9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
  10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Președinte organizare concurs,
Vasilescu Ruxandra