EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR ÎN VEDEREA AMÂNĂRII ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020 privind aporobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, art, 53 (2) cererile de amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi analizate şi soluţionate de către comisiile judeţene. Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali care depun cererea de amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi orientaţi către CJRAE în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului.

Pentru realizarea evaluării în vederea amânării începerii școlarizării la vârsta de 6 ani sunt necesare următoarele documente:
1. Cerere tip pentru evaluarea complexă- completată de părinte;
2. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
4. Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
5. Ancheta socială de la SPAS – PRIMĂRIA de domiciliu / de reşedinţă- valabilitate 3 luni;
6. Fişa medicală sintetică de la medicul de familie – afecțiuni care pot constitui cauze de amânare a școlarizării conform Ordinului nr. 430/2004;
7. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
8. Fişa de evaluare psihologică – psiholog clinician – valabilitate 3 luni conf. Ordin 1985/2016;
9. Fişa psihopedagogică completată de către cadru didactic;
10. Adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
11. Copie a certificatului de orientare şcolară/profesională (dacă este cazul);
12. Fişă psihoeducaţională – se completează la CJRAE CLUJ de către specialiştii din cadrul SEOSP;
13. Alte documente în copie (se specifică).- Certificat de încadrare în grad de handicap, scrisori medicale, etc.

Notă: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus (Conf. Ordinului 1985/2016, art.45, alin.1,2 si 3.
Toate documentele, scanate, vor fi trimise către CJRAE Cluj, prin e-mail la adresa clujseosp@gmail.com, până la data de 25 mai 2020.

Activitatea de evaluare va fi realizată în baza unei programări telefonice realizată de către specialiștii CJRAE și comunicată ulterior părinților, astfel încât programul de desfăşurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranţă şi sănătate a copiilor şi părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali.

Pentru alte informaţii, puteţi apela la numărul de telefon 0721.249.340, de luni până vineri, între orele 10-13.

Cerere orientare școlară și profesională