Rezultatele finale ale Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 10-11.10.2023

CJRAE Cluj

TABEL PRIVIND REZULTATELE FINALE

Nr. crt. Cod Candidat Limba de predare Notă inspecție la clasă Notă probă scrisă Nota finală Admis/ Respins
1 Dosar nr. 1: 2460/03.10.2023 Română 3 (trei) Respins
2 Dosar nr. 2: 2469/04.10.2023 Română 9 (nouă) 6,35 (șapte 35%) 7,01 (șapte 01%) Admis

Preşedinte comisie organizare,
Vasilescu Ruxandra

Concurs desfășurat în unitate pentru ocuparea posturilor de Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:

Nr.
crt.
Unitatea de învățământ Post/ catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj/ Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Școala Gimnazială “Avram Iancu” Beliș, Școala Gimnazială Râșca, Școala Gimnazială “Pelaghia Roșu” Mărișel, Școala Gimnazială Mănăstireni Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 31.08.2024
2 CJRAE Cluj/ Școala Gimnazială Poieni, Școala Gimnazială Negreni, Școala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 31.08.2024

Concursul va avea loc în datele de 10 și 11 octombrie 2023.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în data de 10.10.2023, începând cu ora 9,00; unitatea de învățământ, clasa la care vor fi desfășurate și tematica vor fi anunțate după finalizarea etapei de depunere a dosarelor.

Proba scrisă se va susţine în data de 11.10.2023, începând cu ora 9,00, la sediul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 313.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8,45.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, în datele de 2, 3, 4, 9 octombrie 2023, între orele 12-15.

Director CJRAE Cluj,
Moldovan Ana-Maria

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor
(conform OMEN nr. 4959/02.09.2013)

 1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
 2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
 3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
 4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 6. Cartea de identitate în copie și original;
 7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
 8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Președinte organizare concurs,
Vasilescu Ruxandra

Rezultatele finale ale Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 21-22.09.2023

CJRAE Cluj

TABEL PRIVIND REZULTATELE FINALE

Nr. crt. Cod Candidat Limba de predare Notă inspecție la clasă Notă probă scrisă Nota finală Admis/ Respins
1 Dosar nr. 1: 2204/19.09.2023 Română 9 (nouă) 8,50 (opt 50%) 8,63 (opt 63%) Admis
2 Dosar nr. 2: 2212/19.09.2023 Maghiară 10 (zece) 7,80 (șapte 80%) 8,35 (opt 35%) Admis
3 Dosar nr. 3: 2213/19.09.2023 Maghiară 8,50 (opt 50%) 7,95 (șapte 95%) 8,09 (opt 09%) Admis

Concurs desfășurat în unitate pentru ocuparea posturilor de Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Cluj, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Post/catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj / Şcoala Ginmazială Măguri Răcătău, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Beliş, Şcoala Gimnazială Râşca, Şcoala Gimnazială „Pelaghia Roşu” Mărişe l, Şcoala Gimnazială Mănăstireni Profesor în centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 31.08.2024
2 CJRAE Cluj / Şcoala Gimnazială Geaca, Şcoala Gimnazială Ţaga, Şcoala Ginmazială Buza, Şcoala Gimnazială Cătina, Şcoa la Gimnazială Suatu Profesor în centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 31.08.2024
3 CJRAE Cluj / Şcoala Gimnazială Poieni, Şcoala Gimnazială Negreni, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 31.08.2024
4 CJRAE Cluj / Liceul Teoretic „Kemeny Zsigmond” Gherla, Şcoala Gimnazială Sic Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Maghiară rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 31.08.2024
5 CJRAE Cluj / Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj- Napoca Profesor în centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică 18 Maghiară rezervat Cabinet de asistenţă psihopedagogică 29.01.2024

Concursul va avea loc în datele de 21 şi 22 septembrie 2023.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca (limba română) şi Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca (limba maghiară), în data de 21.09.2023, începând cu ora 9:00.

Proba scrisă se va susţine în data de 22.09.2023, începând cu ora 8:30, la sediul CJRAE, strada Argeş 24, etaj 3, sala 313.Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:15.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeş nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, între 18-20 septembrie 2023, între orele 12-15.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor (conform OMEN nr. 4959/02.09.2013):

 1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
 2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
 3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
 4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 6. Cartea de identitate în copie și original;
 7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
 8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Director CJRAE Cluj, Președinte organizare concurs,
Moldovan Ana-Maria Vasilescu Ruxandra

Rezultatul selecției de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant – Administrator Financiar Studii Superioare, perioadă nedeterminată – normă întreagă

Nr. crt. Cod înregistrare candidat Rezultatul selecției Observații
1 Dosar nr. 1: 1180/11.04.2023 ADMIS

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor se va prezenta în data de 04.05.2023, la ora 8.45, la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, cam. 313.

Candidatul va avea asupra lui C. I.

 

Preşedinte,

Moldovan Ana-Maria

26.04.2023

Concurs pentru ocuparea postului vacant Administrator financiar grad I – S (studii superioare), perioadă nedeterminată, 1 normă

ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR FINANCIAR GRAD I – S (STUDII SUPERIOARE)

PERIOADA NEDETERMINATĂ  NORMĂ ÎNTREAGĂ

Având în vedere:

 • Art. 30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Art. 91 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj organizează concurs pentru ocuparea postului vacant:

NR. CRT. FUNCŢIA NORMA PUNCT DE LUCRU OBSERVAȚII
1. ADMINISTRATOR FINANCIAR – I, STUDII SUPERIOARE 1 normă

 

Centrul Județean de Resurse si Asistență Educațională Cluj Vacant, perioadă nedeterminată

Condiții generale de participare:

a) are cetățenia romană sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime in specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășură activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

Condiţii specifice de participare:

 • Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • Vechime în muncă: minim 5 ani în domeniul studiilor superioare.

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

a) formular de înscriere la concurs (conform modelului prevăzut la anexa 1);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model Europass.

     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

     Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum si copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea  ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

     Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise si/sau probei practice.

Concursul pentru ocuparea postului didactic-auxiliar vacant de administrator financiar constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. proba interviu.

 

CALENDAR, PROBE DE CONCURS:

DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS :

Dosarele de concurs se depun fizic în perioada 07-13.04.2023 și 19-25.04.2023, la sediul CJRAE Cluj, Str. Argeș, Nr. 24, et. 3, cam. 312 – secretariatul unităţii, de luni până joi – în intervalul orar 12:00 – 15:00 iar vineri în intervalul orar 11.00-13.00.

Informaţiile suplimentare se pot obţine la nr. tel. 0364 – 880711 sau pe site-ul CJRAE Cluj: www.cjraecluj.ro

SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS:

 • Selecţia și validarea dosarelor se va desfăşura în data de 26.04.2023, ora 8:30;
 • Rezultatele selecției dosarelor vor fi afișate la sediul CJRAE Cluj și pe site-ul CJRAE Cluj (cjraecluj.ro) în data de 26.04.2023, ora 10.00;
 • Contestațiile privind selecția dosarelor pot fi depuse la sediul CJRAE Cluj în data de 26.04.2023, în intervalul 10:00-14:00.

Afişarea rezultatelor finale privind selecţia dosarelor de concurs, după soluționarea contestațiilor se vor afişa în data de 26.04.2023, ora 16:30.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Proba scrisă pentru ocuparea postului didactic-auxiliar vacant de administrator financiar 1,00 normă se va susține la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj, din Str. Argeș nr. 24, cam. 310-312, mun. Cluj-Napoca, în data de 04.05.2023, ora 9.00.

Pentru a fi declarat ”admis”, punctajul la Proba scrisă este de minim 50 puncte.

DESFĂȘURAREA INTERVIULUI:

 • Interviul pentru ocuparea postului didactic-auxiliar vacant de administrator financiar – 1 normă se va realiza la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, din Str. Argeș nr. 24, mun. Cluj-Napoca, cam. 312, în data de 04.05.2023 începând cu ora 12:00.

Pentru a fi declarat ”admis”, punctajul la Proba interviu este de minim 50 puncte.

Rezultatele finale la concursul de ocupare a postului didactic-auxiliar vacant de administrator financiar, 1 normă se vor afișa în data de 04.05.2023, ora 16:30.

 

TEMATICA pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR – 1 normă – perioadă nedeterminată

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare :
 • 2 – Organizarea şi conducerea contabilităţii
 • 3 – Registrele de contabilitate
 • 4 – Bilanțul contabil
 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Cap 1 – Dispoziţii generale
 • Cap 2 – Secţiunea 1 – Principii şi reguli bugetare

                        – Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar: Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite şi rolul acestora, responsabilităţile ordonatorilor de credite

 • Cap 3 – Secţiunea 1 – Proceduri privind elaborarea bugetelor

                       – Secţiunea 4- Principii în execuţia bugetară şi execuţia bugetară, execuţia de casă bugetară, principii ale încheierii execuţiei bugetare

 • Cap 4 – Finanţele instituţiilor publice
 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 • 1 – Dispoziţii generale
 • 2 – Aprobarea, depunerea si componenta situatiilor financiare
 • 3 – Prevederi referitoare la elementele de bilanţ
 • 4 – Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial
 • 6 – Planul de conturi general
 • 7 – Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile
 • 8- Monografie privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni
 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar –contabile
 • Anexa 1 – Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;
 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1– Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv – pct. A – Dispoziţii generale şi pct. B – Controlul financiar preventiv propriu;
 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 – Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 1. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si instituțiilor publice pe perioada delegării si detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 3. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 4. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare:
 • Capitolul I Dispoziții generale
 • Sectiunea 1: Obiect, scop si principii;
 • Sectiunea 4: Domeniu de aplicare;
 • Capitolul III Modalități de atribuire
 • Sectiunea 1: Procedurile de atribuire;
 1. HG. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

CAP. III. Realizarea achiziției publice

 • Secțiunea 1 Achiziția directă
 • Secțiunea a 5-a Derularea procedurilor de atribuire

 

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR – 1 normă – perioadă nedeterminată 

 • Legea Educației Naționale, Legea nr.1/2011 actualizată;
 • Ordin nr. 5.555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;
 • 985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
 • Legea nr.53 din 24.01.2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare- republicată;
 • Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP 1954/2005 privind clasificarea indicațiilor finanțelor publice;
 • OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicate în M.Of. 37/2003, cu modificările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare;
 • 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • G. nr.72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituții publice;
 • OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar;
 • OMFP 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare ;
 • OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • Hotărâre nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice  pe perioada delegării si detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 • ORDIN nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Director CJRAE Cluj,

Ana-Maria Moldovan

Anunt-administrator-financiar ANEXA 2

Fisa post – Administrator financiar

 

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 6 ANI LA 1 SEPTEMBRIE 2023, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024

 Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin OME 3445/2022 (în vigoare și pentru anul școlar 2023-2024) și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin OME 3704/17.02.2023, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2017 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea anticipată în clasa pregătitoare.

Evaluarea va fi realizată în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/oraş din judeţ.

 • Condiţiile de desfăşurare se regăsesc în Anexa nr. 2.

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

 • cererea tip de evaluare (Anexa nr. 1);
 • copie după certificatul de naştere al copilului;
 • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal, act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul;
 • dovada luării la cunoştinţă a Condiţiilor de desfăşurare a evaluării (Anexa 2).

 

 • Programarea pentru evaluare se poate realiza telefonic la nr. 0364-880714 sau pe mail-ul office@cjraecluj.ro;
 • Pentru programare este nevoie de cererea tip de evaluare, care se trimite scanată pe mail și se aduce în original în momentul evaluării;
 • Celelalte documente vor fi aduse în momentul evaluării;
 • Prezenţa unui părinte sau tutore la evaluare este obligatorie.

Program de lucru: 5- 26 aprilie 2023, de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 18.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela la telefon 0364-880714, între orele 10.00-15.00

Cerere evaluare 2023 – ANEXA 1

Conditii pentru evaluare 2023 – ANEXA 2

Centre de evaluare cu adrese 2023

 

 

Rezultatul concursului organizat în vederea ocupării postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de Administrator Financiar Studii Superioare – 0,5 normă

Nr. Crt. Cod înregistrare candidat Medie punctaj probă scrisă
Medie punctaj probă interviu
Punctaj final
Rezultat concurs
1 Dosar nr. 1: 707/ 23.02.2023 ABSENT ABSENT ABSENT NEPREZENTAT

Președinte comisie concurs,
Prof. Ana-Maria Moldovan
03.03.2023